Sneak peak on new images/Sniktitt på nye bilder

Lately have I taken some new pictures and I would like to share with you some of the rough edits I have done so far. None of the images are 100% finished yet, so it is just to smear yourself with patience and you will get to see the finished result soon.

-

I det siste har jeg tatt noen nye bilder, og jeg ville dele med dere noen av grov redigeringene jeg ha gjort så langt. Ingen av bildene er 100% ferdige enda, så det er bare å smøre seg med tolmodighet så vil dere få se det ferdige resultatet også. 

What do you guys think? 

-

Hva syntes dere? 

Experimenting for a new self-portrait/Eksperimentering til ett nytt selvportrett

Lately I've been thinking that I need a new self-portrait to use here on my website as well as other places where I need one. I have not come so far that I have taken pictures with high quality, so the pictures taken till now are taken using my mobile phone. I've had one idea so far with inspiration from the Sagmeister book that I've blogged about earlier. Just thought I'd show you some of the test pictures I've done so far.
-
I det siste har jeg tenkt på at jeg trenger et nytt selvportrett til å bruke her på hjemmesiden min i tillegg til andre plasser hvor jeg trenger et selvportrett. Jeg har ikke kommet så langt at jeg har tatt bilder med høy kvalitet, så bildene fram til nå er bare tatt med mobilen. Jeg har hatt en ide så langt med inspirasjon fra Sagmeister boken som jeg har blogget om tidligere. Tenkte jeg skulle vise dere noen av test bildene jeg har gjort så langt. 

This gif shows how it would work when using a red filter over the image. 
-
Denne animasjonen viser hvordan det ville virket når man bruker ett rødt filter over bildet. 

Start of a new project/Starten på et nytt prosjekt

Before Christmas, I got started on one of the many projects I have planned, so I thought you might want to see a taster of what's been done so far. These are just two of the images and the colors are not determined 100% yet,  but I hope you get an idea of what I'm doing.
-
Før jul fikk jeg startet på et av mange prosjekt jeg har planlagt, så jeg tenkte dere kunne få se en liten smakebit av det som er gjort så langt. Dette er bare to av bildene og fargene er ikke bestemt 100% enda, men jeg håper dere får en ide av hva jeg holder på med.

Sagmeister - Made you look

On Friday I got this cool book in the mail. I will use it as inspiration for a small group project I have going at university, but I thought that I also have use for it to the inspiration for future photo projects.
The thing that is done with the cover is that the main image is composed of two images. The bottom picture is a normal image with normal colors, while the picture on top is composed of red and green. So when you look at the image through a red filter (such as the red cover of the book), the green and red disappear so you can only see the bottom picture.
This is something I hope I can teach me so that I can use in the future.
-
På fredag fikk jeg denne kule boken i posten. Den skal brukes som inspirasjon til et lite gruppeprosjekt som jeg har gående på universitetet, men jeg tenkte at jeg i tillegg kunne bruke den til inspirasjon for fremtidige foto prosjekt. 
Det som er gjort på coveret er at hoved bildet er satt sammen av to bilder. Det underste bildet er et vanlig bilde med vanlige farger, mens bildet på topp er sammensatt av rødt og grønt. Så når du ser på bildet gjennom et filter (som det røde dekslet til boken) vil det grønne og røde forsvinne så du kan bare se hoved bildet. 
Dette er noe jeg håper jeg kan lære meg slik at jeg kan bruke i fremtiden. 

Sia - Elastic Heart

I feel like I am using this blog far to little, so I want to try and change that. One way I wanted to be more active, is by posting inspirational stuff now and then, and today it's Sia - Elastic Heart that I want to show you. 

This is a music video I absolutely love. The light and colors are magnificent, and the relationship between Shia Labeouf and Maddie Ziegler is just beautiful! And lets not forget the music, and how it works so good with the video. 

In case you have not seen it yet, here it is: